วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

UserName & Password _E-Learning

http://58.147.83.178/elearning คลิก

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานครั้งที่ 3 ให้นักศึกษา สร้างตารางตาม ตัวอย่างในภาพ (7 พ.ย. 2552)

งานครั้งที่ 3 ให้นักศึกษา สร้างตารางตาม ตัวอย่างในภาพ (7 พ.ย. 2552)


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ชื่อ เลขที่ 1 เป็นชื่อนักศึกษาเอง อีก 3 คนเป็นชื่อเพื่อนในห้อง

บันทึกแฟ้มชื่อ JOB3.doc
ส่ง Mail มาที่
S0815490521@hotmail.com


ระบุ subject (ชื่อเรื่อง) : ชื่อ- สกุล ส่งงานครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

งานครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาทำแผ่นพับแนะนำ จังหวัดมุกดาหาร (24 ต.ค. 52)


งานครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาทำแผ่นพับแนะนำ จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้โปรแกรม MS OFFICE
โดยกำหนดให้


- แสดงเป็น 3 พับ (ุ6 หน้า)
- มีรูปภาพประกอบ มี
- หน้าที่ 1 แสดง ชื่อนักศึกษา ให้ชัดเจน

การส่ง ให้ บันทึกชื่อแฟ้ม งานครั้งที่ 2 _ชื่อนักศึกษา

ส่งแนบไฟล์มาที่ s0815490521@hotmail.com

กำหนดส่งไม่เกิน 31 ต.ค. 52


รายชื่อผู้ส่ง
นางกัลยา การะเนตร
น.ส.วานิช ทัพแสง
นายไกรสุวิท ไชยแสง
นายอนันต์ หนันอ้าย
นายธวัชชัย สมประสงค์
นางสุพรรณนิการ์ แสงแประจักษ์
น.ส.กุสุมา โคตรคำ
นายใสแสง แก่นสุวรรณ
นายวสันต์ กาหาวงศ์
นายคิมหันต์ กาหาวงศ์
นางบุษบา แก่นสุวรรณ
นางปัฐมาภรณ์ รัตนโสภา
นางมาลาริน บุญเกียรติ


รายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่ง
น.ส.วัชราภรณ์ กัลยาณ์
นายพรชัย แก้วกระจ่าง
นางดาวใจ เนาวะบัตร
น.ส.นันท์นภัสส์ ไชยรักษ์
น.ส.เนตณภา ยุพัฒน์ (ออก)
นางอุดมรัตน์ คนยืน
น.ส.สุรัญชนา สุขศรี (ออก)
นายวันเฉลิม รัตนะ (ออก)วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

งานครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาพิมพ์ เอกสารแนะนำตัวเอง (17 ต.ค. 52)

งานครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาพิมพ์ เอกสารแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
บันทึกเป็น job1_mmddyy_Name.doc
ส่งทาง Mail มาที่
S0815490521@hotmail.comส่งแล้ว
น.ส.วัชราภรณ์ กัลยาณ์
นางกัลยา การะเนตร
นายพรชัย แก้วกระจ่าง
นางดาวใจ เนาวะบัตร
น.ส.นันท์นภัสส์ ไชยรักษ์
น.ส.วานิช ทัพแสง
นายไกรสุวิท ไชยแสง
นายอนันต์ หนันอ้าย
นายธวัชชัย สมประสงค์
นางสุพรรณนิการ์ แสงแประจักษ์
น.ส.กุสุมา โคตรคำ
นางอุดมรัตน์ คนยืน
นายใสแสง แก่นสุวรรณ
นายวสันต์ กาหาวงศ์
นายคิมหันต์ กาหาวงศ์
นางบุษบา แก่นสุวรรณ
นางปัฐมาภรณ์ รัตนโสภา
นางมาลาริน บุญเกียรติยังไม่ส่ง
น.ส.เนตณภา ยุพัฒน์
น.ส.สุรัญชนา สุขศรี
นายวันเฉลิม รัตนะ


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่ วันที่ โปรแกรม หน่วย
1 3-ต.ค.-52 Windows
2 10-ต.ค.-52 MS Word
3 17-ต.ค.-52 MS Word
4 24-ต.ค.-52 MS Word
5 31-ต.ค.-52 MS Word
6 7-พ.ย.-52 MS Word
7 14-พ.ย.-52 MS Excel
8 21-พ.ย.-52 MS Excel
9 28-พ.ย.-52 MS Excel
10 5-ธ.ค.-52 MS Excel
11 12-ธ.ค.-52 MS Excel
12 19-ธ.ค.-52 MS PowerPoint
13 26-ธ.ค.-52 MS PowerPoint
14 2-ม.ค.-53 MS PowerPoint
15 9-ม.ค.-53 MS PowerPoint
16 16-ม.ค.-53 MS PowerPoint

คำอธิบายรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (Business Program Package)

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ (Business Program Package)
3(2-2-5)
รหัสวิชา วป 0107

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน
2.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธูรกิจอย่างเหมาะสม